top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΟ «υγιώς»

1/ Εισαγωγή

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (GDPR). Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, Α.Φ.Μ., A.M.K.A. κλπ. ή/και μέσω παραγόντων που προσδιορίζουν την σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα) και απαιτούν αυξημένη προστασία.

 

​Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» ή η «Πολιτική») προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Κέντρο «υγιώς») κατά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αποδεκτών των υπηρεσιών μας, κατά την εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Κέντρου «υγιώς».

 

​Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει ως σκοπό να σας πληροφορήσει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση. Έχει, επίσης, σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Κέντρο «υγιώς» λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των αποδεκτών των υπηρεσιών και των χρηστών του ιστοτόπου του  και δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό, το Κέντρο «υγιώς» ακολουθεί με αυστηρότητα την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει τις υπηρεσίες του Κέντρου «υγιώς» και σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου του Κέντρου «υγιώς» συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Η Πολιτική Προστασία Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

2/ Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγει και Επεξεργάζεται το Κέντρο «υγιώς»

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα», ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» εννοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο, ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), δηλαδή κάθε στοιχείο που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη κ.λπ. Ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά, όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή, ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου, καθώς και τα cookies (πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και έχουν ως σκοπό να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του, συνήθως δε, περιγράφουν στοιχεία, όπως όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό πρόσβασης (password) για να μην χρειάζεται login σε μια επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο).

 

Το Κέντρο «υγιώς», συλλέγει και επεξεργάζεται προς το σκοπό της εκ μέρους μας παροχής προς εσάς των υπηρεσιών μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), δεδομένα υγείας και φυσικής κατάστασης, σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από ιατρούς (ιατρικό ιστορικό), ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις, αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους, πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή μας, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών, άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ιστοτόπων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες που σας παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου μας ή/και την εγγραφή σας σε αυτήν:

 

Λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση.

 

Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων.

 

Διαχείριση του φακέλου σας, εφόσον έχετε λάβει υπηρεσίες από τους συνεργαζόμενους με το Κέντρο «υγιώς» επαγγελματίες (ιατρούς, διαιτολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας).

 

Καταχώρηση δεδομένων υγείας και λήψη πληροφόρησης.

Ειδικώς δε το Κέντρο «υγιώς», ενημερώνει τους χρήστες του ιστοτόπου και τους αποδέκτες των υπηρεσιών του ότι, οποιοδήποτε και όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία περιέρχονται στη γνώση και κατοχή του και πιθανώς να υποστούν επεξεργασία, θα τα διαχειρίζεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και θα συμμορφώνεται και τηρεί αυστηρά την εκάστοτε επιβαλλόμενη Πολιτική Προστασίας του. Ειδικότερα, όσον αφορά σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρήσκευμα, ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις, διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις, πολιτικές προτιμήσεις, θέματα φιλοσοφικού προσανατολισμού και απόψεων και οποιαδήποτε άλλη γενικότερα πληροφορία, η οποία αφορά στον προσωπικό βίο και την προσωπικότητα του αποδέκτη, το Κέντρο «υγιώς» δεσμεύεται ότι θα τηρεί απολύτως απόρρητα και εμπιστευτικά τις εν λόγω πληροφορίες, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει τόσο αυτά, όσο και το υποκείμενό τους.

Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που παρέχετε προς εμάς, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“Ιnternet Ρrotocol address”) της συσκευής σας [π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (“laptop”), υπολογιστής ταμπλέτα (“tablet”), έξυπνο κινητό τηλέφωνο (“smartphone”)]. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας.

Το Κέντρο «υγιώς» δηλώνει ρητά ότι δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, το Κέντρο «υγιώς» διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

3/ Ποιος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Κέντρο «υγιώς» σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των αποδεκτών των υπηρεσιών του και των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο email: info@igios.gr  τηλέφωνο: (+30) 2160019420

4/ Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Το Κέντρο «υγιώς» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το Κέντρο «υγιώς» περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από το Κέντρο «υγιώς» και τους εξουσιοδοτημένους από αυτό συνεργάτες του, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. άλλοι ιατροί για σκοπούς διάγνωσης). Μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. άλλο ιατρό της επιλογής σας)/ συνεργαζόμενες με το Κέντρο «υγιώς» επιχειρήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες έχετε συμβληθεί). Το Κέντρο «υγιώς» δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας/δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή δεν θα τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου του Κέντρου «υγιώς» και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους του Κέντρου «υγιώς» για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστοτόπου, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθείτε εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή σας. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με το «Κέντρο Υγιώς» ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

5/ Για ποιο σκοπό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με το ανωτέρω ισχύον νομικό πλαίσιο, το Κέντρο «υγιώς» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποδεκτών των υπηρεσιών του, ή χρηστών του ιστοτόπου του για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση - επικαιροποίηση. Το Κέντρο «υγιώς» δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο όταν έχει  νόμιμο λόγο να προβεί  στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα όταν:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών που αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από το Κέντρο «υγιώς» την εκτέλεση και συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις και την άσκηση των εννόμων δικαιωμάτων του Κέντρου «υγιώς» ως υπευθύνου επεξεργασίας (Άρθρο 6 παρ. 1 (β), (γ) και (στ) του ΓΚΠΔ) και συγκεκριμένα για την παροχή προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών του, μετά τη λήψη ιστορικού και τη μυοσκελετική αξιολόγηση, προγραμμάτων άσκησης γενικού πληθυσμού, άσκησης και οδηγιών διατροφής για την απώλεια και ρύθμιση βάρους, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με χρόνιες νόσους, άσκησης στην Τρίτη ηλικία και συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη στον ασκούμενο για να επιτύχει τους στόχους του σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί.  

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, όπως για δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων με δεδομένα σωματικής άσκησης και δεδομένων/πληροφοριών διατροφής, τη χρήση ειδικού λογισμικού και εφαρμογών σωματικής άσκησης και συμβουλών διατροφής και άλλα πρόσφορα μέσα, την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής σχετικών ερωτηματολογίων εντυπώσεων, κτλ..

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Κέντρου «υγιώς» ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, για σκοπούς άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων του Κέντρου «υγιώς» ή τρίτων ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης αρχής κλπ. (Άρθρο 9 παρ. 2 (στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Κέντρου «υγιώς» με τις νομικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής κτλ. νομοθεσίας (Άρθρο 6 παρ. 1 (γ) και άρθρο 9 παρ. 2 (β) του ΓΚΠΔ).

(ε) η επεξεργασία στηρίζεται στην παροχή της ρητής συγκατάθεσής σας, εφόσον γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και μόνο εφόσον έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεση (Άρθρο 6 παρ. 1 (α) και άρθρο 9 παρ. 2 (α) του ΓΚΠΔ). Η συγκατάθεσή σας θα παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια, με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα, μέσω της συμπλήρωσης ενός τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και την επιλογή των επιθυμητών τεχνικών ρυθμίσεων για υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, αποστολή e-mail, συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας, ή ηλεκτρονική υπογραφή.

Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έγκυρα τη συγκατάθεσή τους, ενώ στην περίπτωση παιδιών κάτω των δεκαέξι (16) ετών, η συγκατάθεση δίνεται από αυτόν που έχει τη γονική μέριμνα, δηλαδή τον γονέα ή τον κηδεμόνα. Το Κέντρο «υγιώς» καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει τη συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται για παιδί κάτω των δεκαέξι (16) χρόνων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Λήψη ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) σε τακτική βάση.

 

Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων.

 

Φόρμες επικοινωνίας που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων του Κέντρου «υγιώς» και σας επιτρέπουν να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα ή/και να υποβάλετε ερωτήματα.

 

Συμπλήρωση και υποβολή ερωτηματολογίου εντυπώσεων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.

Το Κέντρο «υγιώς» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο και τα τηρεί με ασφαλή τρόπο. Η συλλογή και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης.

Διευκρινίζεται ότι το Κέντρο «υγιώς» θα λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες. Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, αυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαία, δηλαδή για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, ήτοι την παροχή προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών του μετά τη λήψη ιστορικού και τη μυοσκελετική αξιολόγηση, προγραμμάτων άσκησης γενικού πληθυσμού, άσκησης και οδηγιών διατροφής για την απώλεια και ρύθμιση βάρους, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με χρόνιες νόσους, άσκησης στην Τρίτη ηλικία και συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη στον ασκούμενο για να επιτύχει τους στόχους του σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί.  

Ειδικώς δε το Κέντρο «υγιώς», ενημερώνει τους χρήστες του ιστοτόπου και τους αποδέκτες των υπηρεσιών του ότι, οποιοδήποτε και όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία περιέρχονται στη γνώση και κατοχή του και πιθανώς να υποστούν επεξεργασία, θα τα διαχειρίζεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και θα συμμορφώνεται και τηρεί αυστηρά την εκάστοτε επιβαλλόμενη Πολιτική Προστασίας του. Ειδικότερα, όσον αφορά σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρήσκευμα, ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις, διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις, πολιτικές προτιμήσεις, θέματα φιλοσοφικού προσανατολισμού και απόψεων και οποιαδήποτε άλλη γενικότερα πληροφορία, η οποία αφορά στον προσωπικό βίο και την προσωπικότητα του αποδέκτη, το Κέντρο «υγιώς» δεσμεύεται ότι θα τηρεί απολύτως απόρρητα και εμπιστευτικά τις εν λόγω πληροφορίες, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει τόσο αυτά, όσο και το υποκείμενό τους.

 

Οποιαδήποτε επεξεργασία λαμβάνει χώρα θα διέπεται από τις επιταγές του νόμου και την ισχύουσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμοποίηση, ψευδοανωνυμοποίηση) και πάντοτε κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης του αποδέκτη. Ειδικότερα, το Κέντρο «υγιώς» δηλώνει ότι τα εν λόγω ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του στους αποδέκτες και μετά από τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει το Κέντρο απαραίτητο και προς το σκοπό διατήρησης αυτών μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις, όπου το Κέντρο καλείται να προασπίσει τα συμφέροντά του έναντι τυχόν αξιώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενάσκησης αξιώσεων αστικής ευθύνης με βάση την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς». Στην περίπτωση αυτή, ανωνυμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα συστήματά μας, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

Διευκρινίζεται ότι κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αποδέκτη των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς» που είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός του, σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας, εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στη σχετική άδεια που έχει λάβει από την Αρχή για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται το αργότερο πριν από την χρήση των δεδομένων τους ενώπιον του δικαστηρίου για την επεξεργασία αυτή.

6/ Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από το Κέντρο «υγιώς» υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

Συγκεκριμένα:

 

(α)  Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση αυτή.

 

(β)  Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους ενάσκησης ή προστασίας έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

 

(γ) Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων του Κέντρου «υγιώς», μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα, όπως περιγράφεται παρακάτω υπό (7). Στην περίπτωση αυτή, το Κέντρο «υγιώς» αναλαμβάνει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο προβλέπει συγκεκριμένο διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί ή μεταβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

7/ Ποια δικαιώματα μπορεί να ασκήσετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα,

τα οποία έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας έχει συλλέξει το Κέντρο «υγιώς» και υφίστανται επεξεργασία από αυτό, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το χρόνο τήρησής τους. Αναφορικά με τον ιατρικό σας φάκελο, προβλέπεται η πρόσβασή σας στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του.

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντας στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν πλήρη, υποβάλλοντας στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) σχετική δήλωση με τα πλήρη προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

 

όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλον τρόπο σε επεξεργασία,

 

όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

 

όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης,

 

όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας,

 

όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσής του ή η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις:

 

όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους,

 

όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,

 

Όταν δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

 

Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία μας έχετε παράσχει σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης

 

Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία απλών προσωπικών δεδομένων και δεδομένων υγείας.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

8/ Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Κέντρο «υγιώς» λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση του. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη της πλήρως τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου του Κέντρου  «υγιώς» περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας (εργαζομένους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

9/ Ειδικώτερα, η εκ μέρους μας αποστολή ενημερωτικού υλικού

Kατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Newsletter, μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με μόνο σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση των υπηρεσιών μας μέσω ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Το email σας θα χρησιμοποιείται μόνο από το Κέντρο «υγιώς» και από τους συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό του για την αποστολή των δελτίων. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση.

 

10/ Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω COOKIES

Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προβολή του ιστοτόπου μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

 

Βελτίωση της ασφάλειας του ιστοτόπου μας

 

συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης του ιστοτόπου

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies περιόδου”. Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη χρήση των cookies και να επιτρέπετε την αποθήκευση cookies μόνο κατά περίπτωση. Μπορείτε να ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να επιλέξετε την γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την τεχνικά χωρίς λάθη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του.

11/ Πώς μπορείτε να προστατευτείτε σε περίπτωση προσβολής των προσωπικών σας δεδομένων

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr)

Επίσης, έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

bottom of page