top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ «υγιώς»

Ι/ Γενικά, περί των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου

Το Κέντρο «υγιώς» είναι ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών που έχει ως σκοπό να  βοηθήσει τον άνθρωπο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Συγκεκριμένα, το Κέντρο «υγιώς» έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών του, μετά τη λήψη ιστορικού και τη μυοσκελετική αξιολόγηση, προγραμμάτων άσκησης γενικού πληθυσμού, άσκησης και οδηγιών διατροφής για την απώλεια και ρύθμιση βάρους, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με χρόνιες νόσους, άσκησης στην Τρίτη ηλικία και συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη στον ασκούμενο για να επιτύχει τους στόχους του σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί.  

 

Δέον να επισημανθεί, ότι στο Κέντρο «υγιώς» δεν εκτελούνται ιατρικές πράξεις και οι παρεχόμενες από το Κέντρο «υγιώς» υπηρεσίες δεν αποτελούν ιατρικές πράξεις, ούτε έχουν σχέση με κλινική διάγνωση, αντιμετώπιση ή θεραπεία νόσων. Οι παρεχόμενες από το Κέντρο «υγιώς» υπηρεσίες δεν στοχεύουν στην αντικατάσταση ιατρικής εξέτασης και διάγνωσης και δεν υποκαθιστούν την ιατροφαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι αποδέκτες των υπηρεσιών με υπόδειξη των θεραπόντων ιατρών τους, αλλά δρουν συμπληρωματικά με την τυχόν υποβληθείσα ιατροφαρμακευτική αγωγή στη βελτίωση της υγείας των αποδεκτών των υπηρεσιών και χρηστών του ιστοτόπου.

 

Προς το σκοπό αυτόν, το Κέντρο «υγιώς» δημιούργησε, λειτουργεί και διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://www.igios.gr μέσω του οποίου δύναται να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του ιστοτόπου. Το Κέντρο «υγιώς» είναι κάτοχος του ως άνω ιστοτόπου (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Ιστότοπος»), η χρήση του οποίου διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους οι χρήστες του ιστοτόπου καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

 

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από τον ιστότοπό μας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, τότε οφείλετε να απόσχετε από την επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου, καθώς επίσης και από τη χρήση των υπηρεσιών του συγκεκριμένου ιστοτόπου. 

 

Το Κέντρο «υγιώς» δύναται να αναθεωρεί, τροποποιεί και να ενημερώνει   οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ελεύθερα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας, καθώς η συνεχής πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας και χρήση αυτού συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εκάστοτε τροποποιήσεις των όρων χρήσης. 

 

ΙΙ/ Δικαιώματα βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας του Iστοτόπου

Τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα τεχνογνωσίας και κάθε άλλο δικαίωμα που επιδέχεται προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και που αποτελούν περιεχόμενο του ιστοτόπου ή εμπεριέχονται ή εφαρμόζονται μέσω αυτού, ανήκουν στον κάτοχο/ιδιοκτήτη του ιστοτόπου ή σε τρίτο, από τον οποίο έχουν παραχωρηθεί νομίμως τα εν λόγω δικαιώματα.

 

Ως τέτοια προστατευόμενα δικαιώματα, αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι εξαντλητικώς τα ακόλουθα:

- κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφιστικά, προγράμματα σωματικής άσκησης ή άλλης μορφής άσκησης ή δραστηριότητας εξατομικευμένα ή όχι, πάσης φύσεως αρχεία, όπως αρχεία του Κέντρου «υγιώς», βάσεις δεδομένων ή αρχεία τρίτων που προστατεύονται από το νόμο,  

- εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες διαμόρφωσης ιστοτόπου (layout),

- μαγνητοσκοπημένα αρχεία, μουσικά σήματα, κινούμενες εικόνες 

- κείμενα με περιεχόμενο ιατρικών συμβουλών και συμβουλών διατροφής, διαιτητικά προγράμματα, συνταγές, κείμενα ψυχολογικής υποστήριξης και coaching, κείμενα συμβουλευτικής υποστήριξης.

 

Όλα τα ανωτέρω προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και με κάθε άλλο νομοθέτημα που ισχύει σήμερα ή θέλει θεσπιστεί στο μέλλον και ανήκουν αποκλειστικά στο Κέντρο «υγιώς». Τα εν λόγω δικαιώματα και αρχεία διατίθενται στους αποδέκτες των υπηρεσιών του ιστότοπου και στους χρήστες, αυστηρά για προσωπική τους χρήση και οι προαναφερθέντες δεν έχουν δικαίωμα κοινοποίησης ή γνωστοποίησης σε τρίτους και χρήσης αυτών για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρά μόνο στο πλαίσιο της λήψης των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς» για προσωπικό και ατομικό τους συμφέρον. Όλως ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα νομοθετήματα, βάσει των οποίων προσφέρεται η προστασία στα ως άνω δικαιώματα: Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4961/2022 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας), Ν. 4679/2020 (περί εμπορικών σημάτων), Ν. 1733/87 (περί ευρεσιτεχνιών& σχεδίων), Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 542/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στο Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κλπ.

 

Πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο ή προσφέρονται με άλλο τρόπο στους αποδέκτες των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς» να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, ακέραια και αληθή. Δεν φέρουμε, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, ακρίβεια ή πληρότητά τους, στο βαθμό που αυτά έχουν παραποιηθεί, διαρρηχθεί ή αλλοιωθεί από τρίτους ή από κακόβουλες ενέργειες και πριν αυτό περιέλθει σε γνώση του Κέντρου «υγιώς», το οποίο δεσμεύεται και υπόσχεται να άρει ή διορθώσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια αμέσως μόλις λάβει γνώση, για την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών και των χρηστών του ιστοτόπου.

 

Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, των ως άνω προστατευόμενων έργων, υλικού, αρχείων και δικαιωμάτων του ιστότοπου και του Κέντρου «υγιώς», χωρίς την έγγραφη άδεια του Κέντρου «υγιώς». Οποιαδήποτε τέτοια διαπιστωμένη ενέργεια εκπορευόμενη από χρήστες του ιστοτόπου και από αποδέκτες των υπηρεσιών του θα θεωρείται ότι αποδεδειγμένα προέρχεται από τους εν λόγω χρήστες/αποδέκτες. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας ή υλικού, προστατευόμενου ή μη, που παρέχεται στους αποδέκτες των υπηρεσιών του κατά τη χρήση αυτού και των σχετικών υπηρεσιών, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειάς μας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΙΙΙ/ Χρήση του ιστοτόπου από τον χρήστη / επισκέπτη

Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει να είστε άνω των δεκαέξι (16) ετών και να έχετε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που είστε κάτω των δεκαέξι (16) ετών, απαιτείται πρότερη συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω της συμπλήρωσης στο σχετικό σημείο του ιστοτόπου των στοιχείων του γονέα/κηδεμόνα και των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων. Ο παρών ιστότοπος είναι διαθέσιμος για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού για κανέναν εμπορικό σκοπό. Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει τα απαραίτητα υλικά μέσα (hardware) και λογισμικό για χρήση του Διαδικτύου.  

 

Σε περίπτωση που ενώ είστε ανήλικος προβείτε σε χρήση του ιστοτόπου μας, χωρίς να μας το γνωστοποιήσετε, ή μας γνωστοποιήσετε ψευδώς ενηλικιότητα, το Κέντρο «υγιώς» δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου και πρόκληση τυχόν βλάβης σας από τις υπηρεσίες που θα λάβετε.

 

Το Κέντρο «υγιώς» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου, κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστοτόπου ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτού, και δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή διακομιστής και εξυπηρετητής (server), μέσω του οποίου κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, δεν περιέχει «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η χρήση του ιστοτόπου του Κέντρου «υγιώς» και η λήψη πληροφοριών γίνονται με κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη.

 

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο πάντοτε προσβάσιμο, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε απρόσκοπτη πρόσβαση υπό όλες τις συνθήκες και σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πιθανό για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για λόγους συντήρησης ή για άλλους, εκτός της σφαίρας επιρροής μας (π.χ. λόγω λειτουργικών σφαλμάτων), η πρόσβασή σας στον ιστότοπο να είναι πρόσκαιρα ανέφικτη ή και να διακοπεί, καταστάσεις κατά τις οποίες το Κέντρο «υγιώς» δεν φέρει καμία απολύτως υπαιτιότητα και ευθύνη έναντι του χρήστη του ιστοτόπου.

 

ΙV/ Αποποίηση της ευθύνης του Κέντρου «υγιώς»

 α/ Ως προς την πλημμελή εκ μέρους του αποδέκτη παροχή πληροφοριών προς το Κέντρο «υγιώς» και πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς»

 

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του Κέντρου «υγιώς» λαμβάνουν χώρα εξ αποστάσεως και χωρίς την επίβλεψη του Κέντρου «υγιώς», μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, και κατά περίπτωση διαδραστικώς, ρητώς διευκρινίζεται ότι το Κέντρο «υγιώς» ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη ορθή εκτέλεση του προγράμματος άσκησης, του προγράμματος διατροφής, ή άλλων τυχόν υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, ή κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις υποδείξεις και οδηγίες του Κέντρου «υγιώς».

 

To Κέντρο «υγιώς» παρέχει υπηρεσίες προγραμμάτων άσκησης γενικού πληθυσμού, άσκησης και οδηγιών διατροφής για την απώλεια και ρύθμιση βάρους, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, θεραπευτικής άσκησης για άτομα με χρόνιες νόσους, άσκησης στην Τρίτη ηλικία και συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη στον ασκούμενο για να επιτύχει τους στόχους του σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί, μέσω της συνεργασίας του με ειδικούς εξειδικευμένους επαγγελματίες  άρτια εκπαιδευμένους και κατηρτισμένους στην επιστήμη. Οι εν λόγω συμβουλές παρέχονται συμβουλευτικά και συμπληρωματικά με τυχόν ήδη χορηγηθείσα θεραπευτική αγωγή. Τα προγράμματα των ασκήσεων είναι εξατομικευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες, την ηλικία και την πάθηση του αποδέκτη των υπηρεσιών μας. Οι ασκήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αποσκοπώντας στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης δεν χορηγήσει στο Κέντρο «υγιώς» όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται και που του έχουν ζητηθεί για την εξατομικευμένη διαμόρφωση του προγράμματος διατροφής και ασκήσεων, το Κέντρο «υγιώς» ουδεμία ευθύνη φέρει για τα αποτελέσματα των εκ μέρους του παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Περαιτέρω, το Κέντρο «υγιώς» δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο αποδέκτης προσκομίσει στο Κέντρο «υγιώς» στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και άλλες ιατρικές ή μη πληροφορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή αποδεικνύονται σε μεταγενέστερο χρόνο εσφαλμένες ή ανακριβείς. Επίσης, το Κέντρο «υγιώς» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του αποδέκτη των υπηρεσιών, στην περίπτωση που αυτός αποκρύψει τα τυχόν επικαιροποιημένα στοιχεία, πληροφορίες και ιατρικές εξετάσεις, κατά το χρόνο της εκ μέρους του Κέντρου «υγιώς» παροχής των υπηρεσιών του προς αυτόν.

 

 β/ Ως προς την οφειλόμενη από κακόβουλες ενέργειες πρόκληση ζημίας στο χρήστη, από τη χρήση του ιστοτόπου

Το Κέντρο «υγιώς» δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το διαδικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή άλλη πηγή, προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που το Κέντρο «υγιώς» έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

 

Το Κέντρο «υγιώς» λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο του ιστοτόπου να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα, οι υπηρεσίες δε, και τα περιεχόμενα του ιστοτόπου να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Το Κέντρο «υγιώς» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, ωστόσο δεν μπορεί να τις εγγυηθεί, λόγω του συνεχούς κινδύνου παρέμβασης τρίτων στο Διαδίκτυο, αλλά και επειδή η μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστη. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστοτόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/ χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του ιστοτόπου καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

 

Επίσης, το Κέντρο «υγιώς» δεν φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου, ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν, που δεν οφείλονται σε δικό του σφάλμα ή σε σφάλμα εντός της σφαίρας ελέγχου του. Το Κέντρο «υγιώς», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστοτόπου, την πλοήγηση σε αυτόν και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς), πριν από τη χρήση του ιστοτόπου.

V/ Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου

Το Κέντρο «υγιώς» θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου του και είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από τους αποδέκτες των υπηρεσιών και σεβόμενο απολύτως την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν. 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ») που διέπει τα προσωπικά δεδομένα, έχει λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα, διαθέτει δε και την κατάλληλη τεχνολογία, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη μεγίστη δυνατή προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των φορέων και υποκειμένων αυτών.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το Κέντρο «υγιώς» και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ως άνω Κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει τη βάση επί της οποίας το Κέντρο «υγιώς» θα υποβάλλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που του παρέχει ο χρήστης, ή τις οποίες συλλέγει από τον τελευταίο, κατά την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου, εκτός εάν για το συγκεκριμένο ιστότοπο έχουν προβλεφθεί ειδικότεροι όροι, οι οποίοι και θα εφαρμοστούν, καθώς και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως επί παραδείγματι Facebook, Twitter κ.λπ.

 

Δέον να επισημανθεί, ότι ειδικές ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών συνήθως δημοσιεύονται στις ενότητες του ιστοτόπου, όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, όταν παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεσθε τις πολιτικές και πρακτικές αυτές και ότι παρέχετε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία τους.

 

Το Κέντρο «υγιώς» δηλώνει υπεύθυνα ότι, όλα τα προσωπικά δεδομένα των αποδεκτών των υπηρεσιών, όπως επί παραδείγματι ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο, τα οποία συλλέγει μέσω του ιστοτόπου και υποβάλλει σε επεξεργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα τηρούνται απόρρητα και θα τα διαχειρίζεται ως τέτοια.

 

Επίσης, το Κέντρο «υγιώς» δηλώνει ότι δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους τα εν λόγω στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το Κέντρο «υγιώς», έχοντας λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες του ιστοτόπου και να βελτιστοποιήσει την απόδοση των υπηρεσιών του, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την προώθηση των υπηρεσιών του, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του ιστότοπου και να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε παροχές και προσφερόμενες υπηρεσίες που ενδέχεται να υπάρχουν στον ιστότοπο.   

 

Επιπλέον, τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιηθούν στις επίσημες δημοσιεύσεις της επιχείρησης ή σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις υπηρεσίες του Κέντρου «υγιώς» στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή/και άλλες επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο, κ.λπ.), ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablet, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.).

 

Το Κέντρο «υγιώς» δεσμεύεται να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, οι οποίοι του έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους, μόνο για τους εδώ οριζόμενους σκοπούς και τις λειτουργίες του ιστοτόπου, ήτοι αποκλειστικά για την εξ αποστάσεως παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς»,  την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (“newsletters”) με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις προσφορές, και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες του Κέντρου «υγιώς», με απόρρητο τρόπο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

Ειδικώς δε το Κέντρο «υγιώς», ενημερώνει τους χρήστες του ιστοτόπου και τους αποδέκτες των υπηρεσιών του ότι, οποιοδήποτε και όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία περιέρχονται στη γνώση και κατοχή του και πιθανώς να υποστούν επεξεργασία, θα τα διαχειρίζεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και θα συμμορφώνεται και τηρεί αυστηρά την εκάστοτε επιβαλλόμενη Πολιτική Προστασίας του. Ειδικότερα, όσον αφορά σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρήσκευμα, ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές γνωματεύσεις, διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις, πολιτικές προτιμήσεις, θέματα φιλοσοφικού προσανατολισμού και απόψεων και οποιαδήποτε άλλη γενικότερα πληροφορία, η οποία αφορά στον προσωπικό βίο και την προσωπικότητα του αποδέκτη, το Κέντρο «υγιώς» δεσμεύεται ότι θα τηρεί απολύτως απόρρητα και εμπιστευτικά τις εν λόγω πληροφορίες, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει τόσο αυτά, όσο και το υποκείμενό τους.

 

Οποιαδήποτε επεξεργασία λαμβάνει χώρα θα διέπεται από τις επιταγές του νόμου και την ισχύουσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμοποίηση, ψευδοανωνυμοποίηση) και πάντοτε κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης του αποδέκτη. Ειδικότερα, το «Κέντρο Υγιώς» δηλώνει ότι τα εν λόγω ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του στους αποδέκτες και μετά από τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει το Κέντρο απαραίτητο και προς το σκοπό διατήρησης αυτών μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις, όπου το Κέντρο καλείται να προασπίσει τα συμφέροντα του έναντι τυχόν αξιώσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενάσκησης αξιώσεων αστικής ευθύνης με βάση την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου «υγιώς». Στην περίπτωση αυτή, ανωνυμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα συστήματά μας, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

 

Διευκρινίζεται ότι κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αποδέκτη των υπηρεσιών του «Κέντρου Υγιώς» που είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός του, σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας, εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στη σχετική άδεια, που έχει λάβει από την Αρχή για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται το αργότερο πριν από την χρήση των δεδομένων τους ενώπιον του δικαστηρίου για την επεξεργασία αυτή.

 

Το Κέντρο «υγιώς» θα χρησιμοποιεί τις συλλεχθείσες από τους χρήστες, ή από τρίτους, πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς, ήτοι: 

(α) προς το σκοπό διευκόλυνσης του χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου «υγιώς», οι οποίες παρέχονται μέσω του ιστοτόπου,

(β) προς το σκοπό εξατομίκευσης της εμπειρίας των χρηστών και συλλογής στατιστικών στοιχείων

(γ) προς το σκοπό υλοποίησης του εξατομικευμένου για τον κάθε χρήστη προγράμματος άσκησης και διατροφής

(δ) προς το σκοπό βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Κέντρου «υγιώς», των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών

(ε) προς το σκοπό αποστολής προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προσφορές, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενημερωτικά δελτία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters).

 

VI/ Cookies και προσωπικά δεδομένα

α/ Γενικά

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον ιστότοπό μας (δηλαδή, χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον ιστότοπό μας για τη λειτουργία των υπολογιστών, στους οποίους λειτουργεί ο ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο.

 

Το Κέντρο «υγιώς» συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανωνυμοποιημένη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών.

 

Το Κέντρο «υγιώς» ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για διαφημιστικούς λόγους μέσω και τρίτων επιχειρήσεων (ηλεκτρονικών πλατφορμών, ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή διαφημιστικών εταιριών), στις οποίες θα μεταβιβάζονται για τον σκοπό αυτό και για περιορισμένη χρονική διάρκεια κάθε φορά. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει ανά πάσα στιγμή τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τον ενημερώνει για τη χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο είτε να επιτρέπει τη χρήση τους είτε όχι. Ακόμα και αν ο χρήστης απορρίπτει τα cookies, μπορεί να κάνει χρήση του ιστότοπού μας, αλλά θα μειωθεί αισθητά η λειτουργικότητά του και ενδέχεται να περιοριστεί στη χρήση ορισμένων μόνο λειτουργιών, ή να αποκλείεται από εφαρμογές και δυνατότητες που απαιτούν τη χρήση cookies. Επιπλέον, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, η συσκευή, ή ο φυλλομετρητής του, μπορεί να λαμβάνει cookies από τρίτους, εκτός του ελέγχου του Κέντρου «υγιώς».

 

Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμοποιημένη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από το Κέντρο «υγιώς» για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων με τη χρήση υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος, ή μέσω του ιστοτόπου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της παρούσας πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

 

Εν προκειμένω, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, ήτοι αρχεία που περιέχουν ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη, αλλά τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies.

 

Τα cookies συμβάλλουν για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς σας στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, μέσω της χρήσης των cookies μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που μας έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουμε συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στον ιστότοπό μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην ανηρτημένη στον ιστότοπό μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

β/ Απολύτως Απαραίτητα Cookies (Required Cookies)

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών.

 

γ/ Λειτουργικά Cookies (Functional Cookies)

Aυτά τα cookies επιτρέπουν την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών και εξατομίκευσης, όπως βίντεο και ζωντανή συνομιλία. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους υπηρεσιών των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ορισμένες ή όλες από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

 

δ/  Επιδόσεων (Analytics)

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν , όπως π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοτόπους. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων  ενός ιστοτόπου. Ο ιστότοπος  χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

 

ε/ Cookie στόχευσης / διαφήμισης (Targeting/Advertising Cookies)

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή/και προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως, τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο.

           

στ/ Διαχείριση των Cookies

Με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies και αυτών για την ασφάλεια του χρήστη, η εγκατάσταση των λοιπών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η αποδοχή κάθε ξεχωριστού είδους μη υποχρεωτικών cookies δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτόματα την αποδοχή και των λοιπών. Η ενημέρωση και η παροχή της συγκατάθεσής σας γίνονται μέσω των σχετικών μηχανισμών που σας παρέχονται από το χρησιμοποιούμενο στον ιστότοπό μας σχετικό εργαλείο. Μέσω του εν λόγω εργαλείου, σας παρέχεται ειδική ενημέρωση για κάθε κατηγορία cookies που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξαρτήτως του είδους της ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies ή δεν προβείτε σε αποδοχή ή απόρριψη αυτών και συνεχίσετε την πλοήγησή σας μετά την εμφάνιση του σχετικού αναδυόμενου παραθύρου, δεν θα γίνει χρήση ή εγκατάσταση αυτών στην συσκευή σας, με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies.

 

ζ/  Αποκλεισμός των Cookies

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies, για παράδειγμα:

- στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookies που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”

- στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και

- στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

 

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

 

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για παράδειγμα:

- στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookies (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 );

- στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και

- στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

bottom of page